Vektløfting / Om NVF / Lov og reglement

Lov og reglement

Det er NVFs Forbundsting som bestemmer NVFs lover og regler. I tillegg følger NVF det tekniske regelverket (konkurransereglene) til IWF. Forbundstinget har også vedtatt enkelte tilpasninger av IWFs tekniske reglement slik at det passer for norske forhold og ønsker. Disse endringene eller tilleggene finner du under "Lov og reglement for NVF - Teknisk reglement - Særnorske bestemmelser".

Stiftet 7. april 1946.
Gjeldende f.o.m. 01.01.2020
Oppdatert iht. NIFs regelverk 27.02.22
Sist endret av NVFs ting 26.03.23

* Paragraf 3 nummer 2 «Idrettens barneidrettsbestemmelser» ble tatt inn i NVFs lov 31.12.21.
** Paragraf 16 nummer 2 ble oppdatert med straffesanksjon for brudd på barneidrettsbestemmelsene
31.12.21
*** Hele loven ble oppdatert med henvisninger til NIFs lov iht. lovnorm for særforbund 27.02.22.

 

1. Norges vektløfterforbunds (NVFs) formål er å fremme vektløfting i Norge, og
representere vektløfting internasjonalt. Herunder skal NVF fremme generell vekttrening i Norge ved at forbundet og dets medlemsklubber framstår som en naturlig samarbeidspartner for alle andre idretter. NVF skal bidra til samarbeid mellom lagene, og representere idretten internasjonalt. Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.


2. NVF skal arbeide aktivt for å hindre bruk av dopingmidler både i Norge og internasjonalt.


3. Gjennom visjonen «En styrket kropp, et styrket sinn» skal NVF framstå som en dynamisk, helhetlig, strukturert, synlig, tiltrekkende og åpen organisasjon preget av kjerneverdiene fellesskap, respekt, engasjement og struktur.

1. NVF er en sammenslutning av alle idrettslag som organiserer vektløfting og som er medlemmer av Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). NVF kan organisere idrettslagene i særkretser/regioner.

2. NVF er medlem av
a. Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
b. Nordiska Tyngdlyftningsförbundet (NTF)
c. European Weightlifting Federation (EWF)
d. International Weightlifting Federation (IWF)

NVF er underlagt de til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser for disse.

3. For regler om særforbundets plikt til å overholde NIFs regelverk og vedtak gjelder NIFs lov §§ 2-2 og 2-3.

4. For regler om opptak av nye idretter samt endring av særforbundets navn, gjelder NIFs lov § 6-3.

1. For regler om særforbundets oppgaver og myndighet, gjelder NIFs lov § 6-2, samt NIFs lov §§ 2-2 og 2-3. 

2. NVF skal sørge for at idrettens barnerettigheter ivaretas.

Idrettens barnerettigheter gjelder for alle barn, uten forskjellsbehandling og uten hensyn til barnet og dets foreldres kjønn, etniske bakgrunn, livssyn, seksuelle orientering, vekt, fysiske utvikling og funksjonshemning.

 • Trygghet. Barn har rett til å delta i et trygt treningsmiljø, fritt for press og utnyttelse. Barn under 6 år skal ha med seg en voksen på aktivitetene. Skader skal forebygges.
 • Vennskap og trivsel. Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter der
  det er lagt til rette for at de skal utvikle vennskap og solidaritet.
 • Mestring. Barn har rett til å oppleve mestring og lære mange ulike ferdigheter. De skal også ha muligheter for variasjon, øving og samspill med andre.
 • Påvirkning. Barn har rett til å si sin mening og bli hørt. De skal ha mulighet til å være med på planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenere og foresatte.
 • Frihet til å velge. Barn har rett til å velge hvilken idrett, eller hvor mange idretter de vil delta i. De bestemmer selv hvor mye de vil trene.
 • Konkurranser for alle. Barn har rett til å velge om de vil delta i konkurranser eller ikke. Barn som melder overgang fra en klubb innen samme idrett skal ha full rett til å delta i konkurranser for en ny klubb straks overgangen er registrert.
 • På barnas premisser. Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.
 • Utviklingsplan. Alle som driver barneidrett bør følge en felles utviklingsplan for å sikre størst mulig variasjon og muligheter for stor bevegelseserfaring. Innholdet i utdanningsplanene til NVF, klubbenes, og trenernes praksis bør følge denne planen:
  • Opp til 6-års alder Lek og varierte aktiviteter skal stimulere barnas utvikling
   og styrke de grunnleggende bevegelsene.
  • 7–9 år Gode muligheter til å utforske og øve på ulike fysiske aktiviteter eller idrettsøvelser med forskjellige bevegelsesmønstre, slik at de får bred bevegelseserfaring. Dette gir et godt grunnlag for senere bevegelseslæring. Slike aktiviteter kan drives innenfor en eller flere idretter, men hver idrett har ansvaret for å gjøre tilbudet variert og tilpasset barnas utviklingsnivå.
  • 10–12 år Idretten skal preges av varierte aktiviteter og høyt aktivitetsnivå som sikrer gode basisferdigheter. Fordypning i en eller noen få idretter kan sikre et godt teknikkgrunnlag for senere utvikling innenfor idrett.

1. Idrettslag som organiserer vektløfting og er medlem av NIF, kan søke om å bli medlem i NVF.

2. Søknad om medlemskap sendes særforbundet via idrettskretsen. Utmelding skjer på samme måte.

3. Særforbundet kan fastsette kontingent og avgifter. Idrettslag betaler ikke kontingent til NVF.

4. Skyldig kontingent eller avgifter fastsatt av særforbundstinget medfører tap av møterett, stemmerett og forslagsrett til og på særforbundstinget.

5. Styret kan frata idrettslag medlemskapet i NVF dersom laget skylder kontingent eller avgift, ikke overholder NIFs eller NVFs regelverk eller vedtak, eller på annen måte vesentlig misligholder sine medlemsforpliktelser.

1. For regler om kjønnsfordeling i styre, utvalg mv. og ved representasjon til Idrettstinget, gjelder NIFs lov § 2-4.

1. For regler om stemmerett, valgbarhet og forslagsrett, gjelder §12 og NIFs lov §§ 2-5, 2-6, 2-7.

1. For regler om inhabilitet, gjelder NIFs lov § 2-8. 

1. For regler om vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll, gjelder NIFs lov §§ 2-9 og 6-6 (5).

1. For regler om refusjon av utgifter og godtgjørelse, gjelder NIFs lov § 2-10.

1. For regler om regnskap og revisjon mv., gjelder NIFs lov §§ 1-7, 2-11, 2-13 og 2-14.

1. Særforbundets høyeste myndighet er særforbundstinget som avholdes innen utgangen av mars.


2. Ordinært og ekstraordinært forbundsting gjennomføres i samsvar med denne lov og NIFs lov §§ 2-15, 2-16, 2-17, 2-19, 2-20.

1. Forslagsrett til NVFs ting:
a. Styret.
b. Et representasjonsberettiget organisasjonsledd.
c. Møteberettiget komité/utvalg, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

2. Møterett, talerett, forslagsrett og stemmerett på særforbundstinget:
a. Styret.
b. En representant for hvert av de tilsluttede lag
c. En representant for hver vektløfterregion

Representantene må være valgt på ordinært eller ekstraordinært årsmøte/ting, eller. oppnevnt av styret.

Hver region og hvert idrettslag kan stille med en (1) stemmeberettiget representant. Dette skal meddeles organisasjonen samtidig med innkallingen til særforbundstinget.

For representasjonsrett for idrettslag, gjelder NIFs lov § 10-3 (1).

NVFs styre fastsetter hvor stor del av representantenes reiseutgifter som skal dekkes avsærforbundet. Reiseutgiftsfordeling (ikke diett) kan benyttes, dvs. at lagenes og vektløfterregionenes reiseutgifter utlignes på deres frammøtte, stemmeberettigede representanter.

3. Møterett, talerett og forslagsrett på NVFs ting i saker som ligger innenfor utvalgets/komiteens arbeidsområde:
a. Kontrollutvalgets medlemmer.
b. Valgkomiteens medlemmer.
c. Ledere i øvrige tingvalgte utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem
dersom leder er forhindret fra å møte.

4. Møterett og talerett på NVFs ting:
a. Revisor, i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.
b. NVFs generalsekretær.
c. Representant fra NIF.
d. Æresmedlemmer

Tinget skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Velge dirigent(er).
 3. Velge protokollfører(e).
 4. Velge to representanter til å underskrive protokollen.
 5. Godkjenne forretningsorden.
 6. Godkjenne innkallingen.
 7. Godkjenne saklisten.
 8. Behandle beretning for særforbundet, herunder beretninger fra tingvalgte organer.
 9. Behandle
  a. NVFs regnskap
  b. styrets økonomiske beretning
  c. kontrollutvalgets beretning
  d. revisors beretning
 10. Behandle saker som framgår av godkjent saksliste
 11. Fastsette kontingent.
 12. Behandle langtidsplan og langtidsbudsjett.
 13. Engasjere revisor til å revidere særforbundets regnskap.
 14. Foreta følgende valg:
  a. Styret med leder og nestleder, 3 styre- medlemmer og 2 varamedlemmer.
  b. Kontrollutvalg med leder, to medlem- mer og ett varamedlem.
  c. Representanter til Idrettstinget og mø- ter i de organisasjoner særforbundet er tilsluttet eller gi styret fullmakt til å opp- nevne representantene.
  d. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem der ett av medlemme- ne er under 26 år. Valgkomiteens leder og varamedlem er på valg i partallsår og valgkomiteens medlemmer er på valg i oddetallsår.

  Styreleder velges for to år i oddetallsår, og nestleder velges for to år i partallsår. Disse velges enkeltvis. Øvrige medlem- mer til styret velges samlet – herunder to styremedlemmer og ett varamedlem (1. varamedlem) velges for to år i oddetalls- år og ett styremedlem og ett varamed- lem (2. varamedlem) velges for to år i partallsår. Det ene styremedlemmet skal være under 26 år. Dette velges i odde- tallsår. Der det velges flere nestledere/ varamedlemmer skal det velges 1. nestleder/varamedlem, 2. nestleder/ varamedlem osv. 

  For regler om stemmegivningen på særforbundstinget, gjelder NIFs lov § 2-21.

 15. Tinget beslutter datoene for norske mesterskap, regionmesterskapene og
  landsdelsmesterskapene kommende år. Regionstyrene vedtar arrangører av regionmesterskapene. Forbundsstyret vedtar arrangører av norske mesterskap og landsdelsmesterskapene samt eventuelt andre større nasjonale eller internasjonale stevner/mesterskap i Norge. Klubber som søker mesterskap skal skriftlig søke NVF jfr. utlysning.

  Forbundsstyret har fullmakt til å gjøre endringer i terminlisten når det oppstår uheldige stevnekollisjoner, eller andre vesentlige forhold som ikke var kjent når tinget gjorde sitt vedtak.

1. Særforbundet ledes og forpliktes av styret, som representerer særforbundet utad.

2. Styret er særforbundets høyeste myndighet mellom særforbundstingene, men visse beslutninger kan kun vedtas av særforbundstinget iht. § 17 og NIFs lov §§ 2-22, jf. 6-6 (5).

3. Forvaltningen av, og tilsynet med, alle deler av særforbundets virksomhet
hører under styret. Styret skal blant annet sørge for:
- at særforbundets formål ivaretas
- forsvarlig organisering av særforbundets virksomhet og økonomistyring
- at beslutninger fattes i samsvar med NIFs regelverk og vedtak, særforbundets lov og særforbundstingets vedtak.

4. Styret skal føre tilsyn med særforbundets virksomhet og ev. daglig ledelse, og kan fastsette instruks for generalsekretæren.

5. Styret kan oppnevne komiteer/utvalg til ivaretakelse av løpende eller
enkeltstående oppgaver, og utarbeide mandat/instruks for disse.

6. Styret skal oppnevne representanter til Idrettstinget dersom særforbundstinget ikke har valgt representanter.

7. Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to styremedlemmer forlanger det.

1. For regler om kontrollutvalget, gjelder NIFs lov § 2-12. Kontrollutvalget arbeider iht. egen instruks vedtatt av særforbundstinget.

2. For regler om valgkomiteen, gjelder NIFs lov § 2-18. Valgkomiteen arbeider iht. egen instruks vedtatt av særforbundstinget.

1. For alminnelige disiplinærforføyninger, sanksjoner og straff, gjelder NIFs regelverk (NIFs lov kap. 11, NIFs lov kap. 12 og Antidopingregelverk).

2. Ved alvorlige brudd på teknisk reglement skal varsles til NVF. Som alvorlige brudd på teknisk reglement anses brudd på barneidrettsbestemmelsene, bestemmelsene om avvikling av stevnet på den dagen stevnet er approbert, gjennomføring av innveiing, og kravet om godkjente dommere under avviklingen av stevnet. Saker om alvorlige brudd på teknisk reglement skal behandles av «Organisasjonsutvalget» som skal be om uttalelse fra arrangør og involverte dommere. «Organisasjonsutvalget» skal legge frem forslag til sanksjoner for NVF forbundsstyre som skal treffe vedtak i saken.

I tillegg til at stevneresultatet kan annulleres, kan klubb, utøvere, arrangør, og involverte dommere ilegges sanksjoner iht. NIFs lov §. 11.2.

1. For regler om avtaler og samarbeid mellom særforbundet og næringslivet, gjelder NIFs lov kapittel 13

1. For regler om markeds-, medie- og arrangementsrettigheter, gjelder NIFs lov kapittel 14

1. For regler om lovendring, gjelder NIFs lov § 2-2.

1. For regler om oppløsning, utmelding mv., gjelder NIFs lov § 6-6.

1. Æresmedlemskap.
Æresmedlemskap er NVFs høyeste utmerkelse for administrativt arbeide. Det kan tildeles tillitsvalgte som har gjort et særlig fortjenestefullt arbeide på høyeste nivå i NVF. Æresmedlemmet må gjennom en periode på minst 35 år ha bidratt til vektløftersportens fremme både nasjonalt og internasjonalt gjennom sitt arbeide. Æresmedlemskap tildeles primært i et jubileumsår for NVF, etter et enstemmig styrevedtak.

2. NVFs Hederstegn
Hederstegnet er NVFs høyeste utmerkelse for administrativt arbeid på forbundsplan. Hederstegnet tildeles primært personer som gjennom sitt virke i NVFs styre, utvalg eller råd har lagt ned et stort og vesentlig arbeid for vektløfting gjennom mange år. Kandidaten må ha utmerket seg særskilt i sitt arbeid. Hederstegnet kan også, i unntaksvise tilfeller tildeles personer som har lagt ned et stort arbeid i egen klubb, eller region på en slik måte at det har påvirket og bidratt vesentlig til vektløftingens fremme i Norge. Kandidaten må i så fall ha utmerket seg særskilt og arbeidet strekke seg over en periode på minst 25 år, eller være kombinert med verv i NVF.

3. Tillitsmannsnåla 
Tillitsmannsnåla kan utdeles til personer som har jobbet administrativt i sin klubb og/eller region. Arbeidet skal ha vært av vesentlig karakter og ha hatt stor betydning for driften av klubben og/eller regionen. Tillitsmannsnåla er spesielt ment for de som gjør en stor administrativ innsats på klubbnivå eller regionsnivå, men kan også utdeles til andre som har lagt ned vesentlig innsats for norsk vektløfting gjennom mange år.

4. NVFs HALL OF FAME
NVFs HALL OF FAME er beregnet på aktive vektløftere som har oppnådd eksepsjonelle resultater. For å kunne innlemmes i HALL OF FAME må løfteren som minimum ha oppnådd minst ett av følgende kriterier i seniorklassen:
1. Medalje i OL
2. Medalje i VM
3. Medalje i EM
4. Fem (5) kongepokaler eller mer. 

5. NVFs organisasjonsledd kan sende forslag på kandidater til NVFs ulike hedersutmerkelser. Slike forslag skal samsvare med gjeldende kriterier og sendes NVFs administrasjon som legger frem forslaget for NVFs forbundsstyre. All behandling er konfidensiell. Hederstegnet utdeles på Særforbundstinget etter enstemmig styrevedtak, men kan også utdeles i annen passende anledning. NVFs administrasjon fører lister over innehavere av NVFs Hederstegn og Tillitsmannsnåla.

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS