Vektløfting / Klubb / Klubbguiden / Økonomi og støtteordninger

Økonomi og støtteordninger

Lokale aktivitetsmidler (LAM) er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primære aktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal støtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.

Tildelingsbrevet fra Kulturdepartementet (KUD) kommer erfaringsvis i mai/juni hvert år.

Les mer på NIF sine sider her. 

Tilskuddsordningen er iverksatt av Kulturdepartementet, og gis til fellesutstyr i idrettslag og idrettsskoler. Utstyr det kan søkes støtte til er begrenset til en liste for hver enkelt særidrett.

Mer informasjon finner du på NIF sine sider. 

Formålet med søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon er å kompensere de kostnader som frivillige organisasjoner har til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) skal administrere ordningen på vegne av alle sine medlemsorganisasjoner. Alle medlemsorganisasjonene skal forholde seg til NIF og rapportere til NIF (ikke direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet). 

Mer informasjon finner du på NIF sine sider her. 

På NIF sine sider presenteres felles leverandøravtaler og rabattordninger fra Norges idrettsforbunds offisielle samarbeidspartnere, som gjelder for alle særforbund, klubber og idrettslag som er medlemmer av Norges idrettsforbund.

Se alle avtalene her. 

Inkludering i idrettslag

https://www.idrettsforbundet.no/tema/inkludering-i-idrettslag/

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/drifte-et-idrettslag/okonomi/stotteordninger/stiftelsen-dam-helseprosjekter/

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2022/har-du-en-god-ide-til-et-prosjekt-som-vil-bidra-til-mangfold-og-inkludering-i-idretten/?fbclid=IwAR0Bhc_0MB6_2E0C8Gz43nABA_MuQA4BS5ob8wBuNp-srMd5-ef571LLEIc

Ekstrastiftelsen

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Voksenopplæringsmidler – VO-midler

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/voksenopplaringsmidler/

Tilskudd for utgifter til politi

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/stotteordninger/

Skattefradrag for gaver

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/arkiv/skattefradrag-for-gaver—frist-102.-januar/

Tilskuddsordning på Barne- og familiedepartementets område

https://www.regjeringen.no/no/dep/bfd/tilskudd1/Tilskuddordninger-for-frivillige-organisasjoner/id2342813/

Grasrotaandel

https://www.norsk-tipping.no/grasrotandelen/for-lag-og-foreninger

GjensidigeStiftelsen

https://www.gjensidigestiftelsen.no/

Sparebank stiftelsen

https://www.sparebankstiftelsen.no/no

Norges barne- og ungdomsorganisasjon

https://www.lnu.no/stotteordninger/lnu-mangfold-og-inkludering/

Storebrand

https://www.storebrand.no/om-storebrand/vi-heier-pa-konkurransen

Aktiv ungdom

https://www.aktivungdom.eu/

Stiftelsen Sophies Minde

https://www.ssm.no/

Eidsiva

https://www.eidsiva.no/om-eidsiva/sponsing/

Div støtte ordninger fra kulturdepartementet

https://www.regjeringen.no/no/dep/kud/tilskudd/id711839/

Tilskudd til idretten i Viken kommune

https://viken.no/tjenester/idrett-og-friluftsliv/idrett-og-fysisk-aktivitet/tilskudd-til-idrett/

Avinor støtte:

https://avinor.no/en/corporate/community-and-environment/okonomisk-stotte/okonomisk-stotte

Frifond

https://www.frifond.no/gladnyhet-glade-idrett/

Obos

https://nye.obos.no/samfunnsansvar/obos-gir-tilbake/

Zuccarellostiftelsen

https://www.zuccarellostiftelsen.no/fond

Prinsesse Märtha Louises Fond – funksjonshemming

https://www.kongehuset.no/artikkel.html?tid=27575

Spar 

https://spar.no/Om-SPAR/Sponsing/ 

Eckbos Legat

https://www.eckbos-legat.no/Soeke-om-stoette 

Moelven 

https://www.moelven.com/no/Om-Moelven/Sponsing-og-stotte/ 

Garantum 

https://www.garantum.no/Om-Garantum/Sponsing/#  

NLP logo ELEIKO Berge Rederi AS